Όροι παροχής υπηρεσιών

Τελευταία ενημέρωση: 12 Απριλίου 2024

Πίνακας περιεχομένων

1. Ορισμοί
2. Λογαριασμός πελάτη
3. Περιορισμός επιχειρηματικής δραστηριότητας
4. Χρήση των υπηρεσιών
5. Δοκιμαστική περίοδος
6. Απαγορευμένη χρήση
7. Χρεώσεις, πληρωμές, επιστροφές χρημάτων
8. Καταγγελία συμβολαίου
9. Σύνδεσμοι προς ιστότοπους τρίτων και υπηρεσίες τρίτων
10. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών
11. Περιορισμός της ευθύνης
12. Προσωπικά δεδομένα
13. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και περιεχόμενο πελατών
14. Ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες
15. Αποζημίωση
16. Ανωτέρα βία
17. Αλλαγές στους Όρους & Προϋποθέσεις
18. Διαχωρισμός
19. Μη παραίτηση
20. Ανάθεση
21. Δικαιώματα τρίτου μέρους
22. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η πρόσβαση και η χρήση των υπηρεσιών (όπως ορίζονται παρακάτω) υπόκειται αποκλειστικά στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις («Όροι Παροχής Υπηρεσιών»).

Με την εγγραφή του για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη στη Lodgify.com, ο πελάτης αποδέχεται πλήρως τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου (που διατίθεται στη διεύθυνση: https://www.lodgify.com/privacy/) και του Ένθετου Επεξεργασίας Δεδομένων (“ΕΕΔ”) (διαθέσιμο στη διεύθυνση https://www.lodgify.com/dpa/). Εάν ο πελάτης δεν αποδέχεται τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου και του ΕΕΔ, ο πελάτης πρέπει να σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες. Εάν παρόλα αυτά ο πελάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, θα θεωρείται ότι έχει συμφωνήσει να δεσμεύεται από τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου και του ΕΕΔ.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτούς τους όρους παροχής υπηρεσιών, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας αιτημάτων.

1. Ορισμοί

α) Ο όρος “Lodgify”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας” αναφέρεται στην Codebay Solutions Limited, μια εταιρεία που έχει συσταθεί στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 5903966, της οποίας η καταστατική έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Magma House, 16 Davy Court Way, Castle Mound Way, Rugby, Warwickshire, CV23 0UZ, Ηνωμένο Βασίλειο (εμπορική επωνυμία Lodgify).

β) Ο όρος “Lodgify.com” αναφέρεται στον ιστότοπό μας lodgify.com.

γ) Ο όρος “Υπηρεσίες” αναφέρεται σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει κατά καιρούς η Lodgify και μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία, τη συντήρηση και τη φιλοξενία ενός ιστότοπου, την λήψη πληροφοριών κρατήσεων μέσω του συστήματος κρατήσεων και πληρωμών, τη διαχείριση κρατήσεων και πληρωμών και την ανταπόκριση σε πελάτες – αγοραστές μέσω του συστήματός μας κρατήσεων και τη διαχείριση περιεχομένου σε κανάλια τρίτων μέσω του διαχειριστή καναλιών μας, καθώς και τη λειτουργία δυναμικής τιμολόγησης της Lodgify.

δ) Ο όρος «Πελάτης» αναφέρεται είτε: i) στο πρόσωπο που καταχωρεί λογαριασμό πελάτη για δικό του λογαριασμό, είτε ii) στον οργανισμό, όπου το πρόσωπο καταχωρεί λογαριασμό πελάτη για λογαριασμό ενός φορέα ή οργανισμού.

ε) Ο όρος «Λογαριασμός Πελάτη» αναφέρεται στον λογαριασμό που δημιουργεί ο πελάτης στην Lodgify.com προκειμένου να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες.

στ) Ο όρος «Ιστότοπος Πελάτη» αναφέρεται στον ιστότοπο που δημιουργείται από τον πελάτη χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου ενός επιτρεπόμενου υποτομέα στην Lodgify.com (όπως //[CUSTOMER].lodgify.com ή //checkout.lodgify.com/[ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ]).

ζ) Ο όρος «Ακίνητο» αναφέρεται σε οιαδήποτε μορφή στέγασης, κτιρίου, πλωτού σπιτιού, διαμερίσματος, δωματίου, πολυκατοικιών, κατοικιών ή οιωνδήποτε άλλων κατοικιών ή χώρων ενοικίασης που παρουσιάζονται από τον πελάτη στην ιστοσελίδα του πελάτη ή σε κανάλι τρίτου και προσφέρονται προς ενοικίαση χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες.

η) Ως «Περιεχόμενο» νοείται κείμενο, γραφικά, εικόνες, μουσική, λογισμικό, ήχος, βίντεο, πληροφορίες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή δεδομένων.

θ) Ο όρος «Περιεχόμενο Πελάτη» αναφέρεται στο περιεχόμενο που παρέχεται από τον πελάτη ως μέρος της χρήσης των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών ή εικονογραφήσεων) σχετικά με τις παροχές, την καταλληλότητα, την τιμολόγηση ή τη διαθεσιμότητα ενός Ακινήτου.

ι) Ως «Διάρκεια Σύμβασης» νοείται η χρονική περίοδος κατά την οποία ο πελάτης εγγράφεται για να λάβει τις υπηρεσίες και περιλαμβάνει την αρχική διάρκεια και οιαδήποτε μεταγενέστερη διάρκεια.

ια) Ως «Χρέωση συνδρομής» νοείται η καταβλητέα χρέωση για το πρόγραμμα συνδρομής που έχει επιλέξει ο πελάτης.

ιβ) Ως «Χρέωση Κράτησης» νοείται, όπου ισχύει για το επιλεγμένο πρόγραμμα συνδρομής του πελάτη, το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται.

ιγ) Ως «Χρέωση Συναλλαγής» νοείται η αμοιβή που καταβάλλεται για πληρωμές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και Paypal.

ιδ) Ως «Χρέωση Δυναμικής Τιμολόγησης Lodgify» νοείται η αμοιβή που καταβάλλεται για τη χρήση της λειτουργίας δυναμικής τιμολόγησης Lodgify από τον πελάτη.

ιε) Ο όρος «Αρχική Διάρκεια» έχει την έννοια που του αποδίδεται στη ρήτρα 7.γ).

ιστ) Ως «Μεταγενέστερη Διάρκεια» νοείται κάθε αυτοανανεούμενη διάρκεια βάσει της σύμβασης του πελάτη μετά την παρέλευση της αρχικής διάρκειας.

ιζ) Ο όρος «Καταναλωτής» σημαίνει ένα άτομο που ενεργεί για σκοπούς που είναι απολύτως ή κυρίως εκτός της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας.

ιη) Ο όρος «Λειτουργία Δυναμικής Τιμολόγησης Lodgify» σημαίνει η λειτουργικότητα, εάν επιλεγεί από τον πελάτη, η οποία παρέχει αυτόματες ενημερώσεις στα δεδομένα τιμολόγησης ακινήτων, περαιτέρω λεπτομέρειες των οποίων παρατίθενται κατά καιρούς στον ιστότοπό μας.

2. Λογαριασμός Πελάτη

α) Για να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες, ο πελάτης πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό πελάτη μαζί μας. Ο πελάτης συμφωνεί να παρέχει και να διατηρεί αληθείς, ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή.

β) Όταν ο πελάτης είναι οργανισμός, το πρόσωπο που εγγράφεται στο όνομά του σε λογαριασμό πελάτη εγγυάται ότι έχει την εξουσία να δεσμεύει τον οργανισμό με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

γ) Ο πελάτης, εάν είναι ιδιώτης, πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες.

δ) Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του λογαριασμού πελάτη του και δεν θα αποκαλύπτει τον κλειδάριθμό του σε οιονδήποτε τρίτο. Ο πελάτης συμφωνεί να μας ειδοποιεί αμέσως για οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση ενός λογαριασμού πελάτη ή οιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας.

ε) Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που προκύπτουν, καθώς και για το περιεχόμενο που μεταδίδεται, στο πλαίσιο του λογαριασμού πελάτη του.

3. Περιορισμός Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

α) Δεν είμαστε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων και δεν ενεργούμε ως κτηματομεσίτες ή ταξιδιωτικοί πράκτορες για τους πελάτες μας ή τους πελάτες τους. Παρέχουμε μόνον μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν, να επεξεργάζονται και να εμφανίζουν καταχωρήσεις για ακίνητα σε ιστότοπους πελατών ή σε κανάλια τρίτων και να διαχειρίζονται την κράτηση ακινήτων, οικιών και δωματίων. Δεν συμμετέχουμε, ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν συναλλαγές μίσθωσης, ενοικίασης, διευθετήσεις κρατήσεων ή τυχόν ζητήματα διαχείρισης ιδιοκτησίας. Δεν είμαστε συμβαλλόμενο μέρος σε κανένα μισθωτήριο συμβόλαιο.

β) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι (με εξαίρεση το περιεχόμενο πελάτη που είναι δεδομένα λογαριασμού, όπως ορίζεται στη ρήτρα 12.α)ii.), η Lodgify δεν έχει καμία υποχρέωση να αποθηκεύει, να διατηρεί ή να παρέχει στον πελάτη αντίγραφο οιουδήποτε περιεχομένου πελάτη. Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου του. Ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου μας lodgify.com/privacy/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

γ) Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία της ιστοσελίδας πελάτη, συμπεριλαμβανομένης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που διεξάγεται σε σχέση με τα ακίνητα, τις δηλώσεις και τις παραστάσεις που γίνονται από τον πελάτη σχετικά με τα ακίνητα, οιαδήποτε αλληλεπίδραση μεταξύ του πελάτη και των χρηστών του στην ιστοσελίδα πελάτη και το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που δημιουργείται από τον χρήστη) που δημοσιεύεται ή μεταδίδεται μέσω της ιστοσελίδας πελάτη.

δ) Ο Πελάτης περαιτέρω αναγνωρίζει ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί οιουδήποτε περιεχομένου που μεταδίδεται στον ιστότοπο του πελάτη ή στα κανάλια τρίτων (συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της μετάδοσης ή του προσδιορισμού του παραλήπτη της μετάδοσης) και δεν παρακολουθούμε, ούτε εξετάζουμε το εν λόγω περιεχόμενο.

ε) Ο Πελάτης διασφαλίζει ότι το πεδίο εφαρμογής του ρόλου μας σε σχέση με τον ιστότοπο του πελάτη, όπως περιγράφεται στην παρούσα ρήτρα 3, κοινοποιείται με σαφήνεια στους χρήστες του ιστότοπου του πελάτη κι ότι καμία δήλωση που γίνεται στον ιστότοπο του πελάτη ή άλλως στους χρήστες του πελάτη δεν παραποιεί ή ενδέχεται να παραποιήσει αυτό.

4. Χρήση των Υπηρεσιών

α) Ο Πελάτης συμφωνεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο για τη διαφήμιση ακινήτων προς μίσθωση. Οιαδήποτε άλλη χρήση των υπηρεσιών απαγορεύεται ρητά.

β) Ο Πελάτης συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σε σχέση με τις δραστηριότητές του βάσει των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών.

γ) Ο Πελάτης έχει κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον στο υλικό και το περιεχόμενο του πελάτη που ανεβάζεται από τους χρήστες του Πελάτη και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την ακεραιότητα, την ακρίβεια και την ποιότητα του εν λόγω περιεχομένου.

δ) Ο Πελάτης εγγυάται ότι θα παρέχει και θα διατηρεί ορθές και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση, τα χαρακτηριστικά, την τιμή και τη διαθεσιμότητα των ακινήτων και ότι δεν θα παραπλανά τους χρήστες των πελατών σχετικά με τα ίδια ή οιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα ακίνητα. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τα ακίνητα θα διατίθενται στο κοινό και ενδέχεται να αποστέλλονται στους ιστότοπους των συνεργατών μας με σκοπό τη διαφήμιση του ακινήτου.

ε) Ο Πελάτης είναι περαιτέρω αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι ο ιστότοπος του πελάτη συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία και για τη σύνταξη, προβολή και επιβολή των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου για τον ιστότοπο πελάτη.

στ) Εάν ο Πελάτης δραστηριοποιείται σε παρόμοια επιχείρηση με τη δική μας, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την παροχή των υπηρεσιών μας σε αυτόν και να καταγγείλουμε αμέσως τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση.

ζ) Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να αντικαταστήσουμε, να αρνηθούμε την πρόσβαση, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε τις υπηρεσίες, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, ανά πάσα στιγμή και κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

η) Οι Υπηρεσίες παρέχονται από εμάς ή τους δικαιοπαρόχους ή τους συνεργάτες μας. Μέρος των Υπηρεσιών θα παρέχεται μέσω λογισμικού που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Rental Ninja, S.L., το οποίο είναι ενσωματωμένο στην Lodgify.com (το “VPS”). Κατά συνέπεια, με την χρήση των υπηρεσιών, ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται πλήρως τους όρους παροχής υπηρεσιών της VPS (που διατίθενται στη διεύθυνση: https://pm.lodgify.com/terms/) και αποδέχεται ότι οιαδήποτε αξίωση, ένδικο μέσο ή αστική ευθύνη που μπορεί να απορρέει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση της εν λόγω VPS, πρέπει να στρέφεται αποκλειστικά κατά της Rental Ninja, S.L.

5. Δοκιμαστική Περίοδος

α) Οι Πελάτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες εντός μιας δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι οι υπηρεσίες αυτομάτως θα τερματίσουν ή ενδέχεται να σταματήσουν να λειτουργούν στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, εάν ο πελάτης δεν έχει καταβάλει τότε τις ισχύουσες χρεώσεις.

β) Κατά τη διάρκεια της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου, μπορούμε να καταγγείλουμε τη σύμβασή μας με τον πελάτη ανά πάσα στιγμή και για οιονδήποτε λόγο με ειδοποίηση προς τον πελάτη.

γ) Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της ρήτρας 3.β), διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε οιοδήποτε περιεχόμενο αποθηκεύεται από εμάς σε σχέση με μια λήξασα δοκιμαστική περίοδο, χωρίς ευθύνη έναντι του πελάτη.

6. Απαγορευμένη χρήση

α) Ο Πελάτης δεν πρέπει:
– να εκχωρεί, πωλεί, ενοικιάζει, μισθώνει, μεταβιβάζει, παραχωρεί, διανέμει, προβάλλει, αποκαλύπτει ή εκμεταλλεύεται εμπορικά με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες ή να διαθέτει με άλλο τρόπο τις υπηρεσίες σε τρίτους,
– να έχει πρόσβαση στο σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών προκειμένου να φτιάξει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τις υπηρεσίες μας,
– να επιχειρήσει να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να δημιουργήσει παράγωγα έργα, να εμφανίσει, να μεταδώσει ή να διανείμει το σύνολο ή μέρος των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται από εμάς ως μέρος των υπηρεσιών (εκτός εάν επιτρέπεται από οιονδήποτε ισχύοντα νόμο που δεν μπορεί να αποκλειστεί), ή

– να επιχειρήσει να αναστρέψει την σύνταξη, αποσυναρμολόγηση, αντίστροφη μηχανική ή να μειώσει με άλλο τρόπο σε ανθρώπινα αντιληπτή μορφή το σύνολο ή μέρος των εφαρμογών λογισμικού που χρησιμοποιούνται από εμάς ως μέρος των Υπηρεσιών (εκτός εάν επιτρέπεται από οιονδήποτε ισχύοντα νόμο που δεν μπορεί να αποκλειστεί).

β) Εκτός εάν ρητά επιτρέπεται διαφορετικά στους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών, ο πελάτης απαγορεύεται:
– να χρησιμοποιεί ή να έχει πρόσβαση στην Lodgify.com και τις υπηρεσίες κατά τρόπο που επηρεάζει δυσμενώς την απόδοση ή την ορθή λειτουργία της Lodgify.com και των υπηρεσιών ή οιωνδήποτε συστημάτων υπολογιστών ή δικτύων που χρησιμοποιούνται από την Lodgify.com και τις υπηρεσίες,
– να υποδύεται οιονδήποτε ή να προσποιείται ή να παραποιεί γεγονότα σχετικά με τη σχέση με οιοδήποτε πρόσωπο ή να πλαστογραφεί κεφαλίδες ή να χειρίζεται αναγνωριστικά ώστε να συγκαλύπτει την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των Ιστοσελίδων του πελάτη,
– να χρησιμοποιεί, να εμφανίζει, κατοπτρίζοντας ή πλαισιώνοντας την Lodgify.com ή οιοδήποτε μεμονωμένο στοιχείο εντός της Lodgify.com ή των υπηρεσιών, το όνομα της Lodgify, οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλες ιδιόκτητες πληροφορίες της Lodgify ή τη διάταξη και τον σχεδιασμό οιασδήποτε σελίδας ή φόρμας που περιέχεται σε μια σελίδα, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας,
– να χρησιμοποιεί οιοδήποτε ρομπότ, λογισμικό «αράχνη», άλλη αυτόματη συσκευή ή χειροκίνητη διαδικασία για την παρακολούθηση, λήψη, αντιγραφή ή διατήρηση αντιγράφου βάσης δεδομένων του υλικού και του περιεχομένου του πελάτη που διατίθεται μέσω των υπηρεσιών και της Lodgify.com,
– να στέλνει οιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, διαφημιστικό υλικό, email, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, σπαμ, αλυσιδωτές επιστολές ή άλλες μορφές προσέλκυσης και

– ο Πελάτης συμφωνεί να συμπεριλάβει παρόμοιες διατάξεις που δεν είναι λιγότερο επαχθείς από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα ρήτρα 6. β) στους όρους και τις προϋποθέσεις του με τους χρήστες του.

γ) Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αναρτά, ανεβάζει, δημοσιεύει, υποβάλλει ή μεταδίδει οιοδήποτε περιεχόμενο πελάτη το οποίο:

– παραβιάζει, υπεξαιρεί ή καταπατά διπλώματα ευρεσιτεχνίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά, ηθικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ή δικαιώματα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας,

– παραβιάζει ή ενθαρρύνει οιαδήποτε συμπεριφορά που θα παραβίαζε οιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή θα δημιουργούσε αστική ευθύνη,

– είναι δόλιο, ψευδές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο ή προσβλητικό,

– προωθεί διακρίσεις, μισαλλοδοξία, ρατσισμό, φανατισμό, μίσος, παρενόχληση ή βλάβη εναντίον οιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ατόμων,

– είναι βίαιο ή απειλεί ή προωθεί βία ή ενέργειες που απειλούν οιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή προωθεί παράνομες
ή επιβλαβείς δραστηριότητες ή ουσίες και

– ο Πελάτης θα περιλαμβάνει παρόμοιες διατάξεις, οι οποίες δεν είναι λιγότερο επαχθείς από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα ρήτρα 6.γ) στους όρους και τις προϋποθέσεις της με τους χρήστες του.

δ) Ο Πελάτης συμφωνεί να μην επιδείξει οιαδήποτε συμπεριφορά προς οιονδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους και τους εκπροσώπους μας, η οποία:

– παραβιάζει οιονδήποτε ισχύοντα νόμο ή κανονισμό ή θα προκαλούσε αστική ευθύνη,

– είναι ακατάλληλη, δυσφημιστική, άσεμνη, πορνογραφική, χυδαία, προσβλητική ή άλλως επιζήμια,

– προωθεί διακρίσεις, μισαλλοδοξία, ρατσισμό, μίσος, παρενόχληση ή βλάβη εναντίον οιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ατόμων,

– είναι βίαιη ή απειλητική.

ε) Διατηρούμε το δικαίωμα παρακράτησης, αφαίρεσης ή/και διαγραφής οιουδήποτε περιεχομένου πελάτη, με ή χωρίς προειδοποίηση, όταν υποψιαζόμαστε εύλογα ότι το εν λόγω περιεχόμενο πελάτη παραβιάζει τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών και ο πελάτης θα μας αποζημιώσει για όλες τις ζημίες, βλάβες, απώλειες και έξοδα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οιασδήποτε ενέργειας ή παράπονου ότι το περιεχόμενο πελάτη που δημοσιεύτηκε ή συνδέεται με τον Ιστότοπο του Πελάτη ή ένα κανάλι τρίτου μέρους παραβιάζει τους παρόντες όρους παροχής υπηρεσιών.

στ) Διατηρούμε περαιτέρω το δικαίωμα να τροποποιήσουμε οιοδήποτε περιεχόμενο πελάτη σε σχέση με τη βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας πελάτη. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το δικαίωμα και άλλα δικαιώματα που μας εκχωρεί ο πελάτης σε σχέση με το περιεχόμενο πελάτη παρατίθενται στη ρήτρα 13.γ).

7. Χρεώσεις, πληρωμές, επιστροφές χρημάτων

α) Με την επιφύλαξη της ρήτρας 5 (Δοκιμαστική Περίοδος), οι υπηρεσίες μας παρέχονται για τις χρεώσεις που περιγράφονται για κάθε πρόγραμμα συνδρομής στην: https://www.lodgify.com/pricing/, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χρεώσεων συνδρομής, των χρεώσεων συναλλαγής, των χρεώσεων κράτησης και των χρεώσεων δυναμικής τιμολόγησης Lodgify (συλλογικά, «οι Χρεώσεις») και ο πελάτης είναι υπεύθυνος για αυτές τις χρεώσεις. Οι χρεώσεις δεν περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας. Οι χρεώσεις που περιγράφονται για κάθε πρόγραμμα συνδρομής στην https://www.lodgify.com/pricing/ ισχύουν για νέους πελάτες ή υπάρχοντες πελάτες που αλλάζουν προγράμματα συνδρομής, αλλά ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν τις χρεώσεις που καταβάλλονται από υπάρχοντες πελάτες σε παλαιότερα προγράμματα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πότε ισχύουν οι χρεώσεις μας και πώς υπολογίζονται μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας (όπως ενημερώνεται κατά καιρούς). Ο πελάτης συμφωνεί ότι έχει διαβάσει αυτές τις πληροφορίες και κατανοεί τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις κράτησης, χρεώσεις συναλλαγής και χρεώσεις δυναμικής τιμολόγησης Lodgify για την χρήση των υπηρεσιών.

β) Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτές τις χρεώσεις και να εισάγουμε νέες σε σχέση με τις υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, κατόπιν προειδοποίησης τουλάχιστον 30 ημερών προς τον πελάτη, η οποία ειδοποίηση μπορεί να δοθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση email που σχετίζεται με τον λογαριασμό πελάτη. Οι αλλαγές στις χρεώσεις θα τεθούν σε ισχύ στην επόμενη περίοδο πελάτη.

γ) Ο Πελάτης μπορεί να εγγραφεί σε περίοδο ενός (1) μήνα, δώδεκα (12) μηνών ή είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μαζί μας (η «Αρχική Διάρκεια») και η πληρωμή της χρέωσης συνδρομής (όπου ισχύει) πρέπει να γίνει εκ των προτέρων. Οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στον πελάτη αμέσως μόλις λάβουμε την πληρωμή της χρέωσης συνδρομής (κατά περίπτωση). Όπου δεν καταβάλλεται χρέωση συνδρομής για το επιλεγμένο πρόγραμμα συνδρομής του πελάτη, οι υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες στον πελάτη όταν ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφής.

δ) Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να αναβαθμίσει ή να υποβαθμίσει τις υπηρεσίες, ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια της σύμβασης, σε οιοδήποτε άλλο συνδρομητικό πρόγραμμα που προσφέρουμε προς πώληση. Σε περίπτωση αναβάθμισης ή υποβάθμισης του προγράμματος συνδρομής, η νέα χρέωση συνδρομής θα είναι άμεσα πληρωτέα, η επόμενη διάρκεια θα ξεκινήσει αμέσως και ο πελάτης θα χρεωθεί πλήρως, κατ ‘αναλογία για το υπόλοιπο μέρος της αρχικής διάρκειας ή της επόμενης διάρκειας, ανάλογα με την περίπτωση.

ε) Η αρχική διάρκεια (και οιαδήποτε μεταγενέστερη διάρκεια) θα ανανεώνεται αυτόματα για μια μεταγενέστερη διάρκεια έως ότου και εκτός εάν ακυρωθεί ρητά από τον Πελάτη. Οι ανανεώσεις συμβολαίων πρέπει να πληρώνονται μέσω πιστωτικής κάρτας ή Paypal. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι δεν θα του στείλουμε ειδοποίηση πριν από την ανανέωση της αρχικής διάρκειας ή της μεταγενέστερης διάρκειας και ότι είναι ευθύνη του πελάτη να ακυρώσει τη σύμβαση μαζί μας, εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει τις υπηρεσίες. Η ακύρωση πρέπει να εκδοθεί μέσω του λογαριασμού πελάτη ή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας αιτημάτων. Η όποια ακύρωση που εκδίδεται μέσω του Λογαριασμού Πελάτη πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία (1) ημέρα πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης. Οιαδήποτε ακύρωση που εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να γίνει πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας. Όταν ο Πελάτης είναι και καταναλωτής, ισχύει περίοδος υπαναχώρησης 14 ημερών (η «Περίοδος Υπαναχώρησης»), κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πελάτης δικαιούται επιστροφή της χρέωσης συνδρομής. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η παρούσα περίοδος υπαναχώρησης θα ισχύει για κάθε μεταγενέστερη διάρκεια καθώς και για την αρχική διάρκεια. Ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής μας φόρμας αιτημάτων εάν είναι Καταναλωτής και επιθυμεί να λάβει επιστροφή χρημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε από την επιστροφή της χρέωσης συνδρομής ένα κατάλληλο ποσό για την κάλυψη των εύλογων δαπανών μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διοικητικών δαπανών και των δαπανών ένταξης και συμμετοχής.

στ) Υπηρεσίες που ακυρώνονται κατόπιν αιτήματος του Πελάτη πριν από την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας δεν υπόκεινται σε επιστροφή χρημάτων.

ζ) Εάν ο Πελάτης δεν συμμορφωθεί με οιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών και τερματίσουμε τις υπηρεσίες πριν από την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν θα επιστρέψουμε τις όποιες χρεώσεις.

η) Ο Πελάτης συμφωνεί με εμάς ή τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών μας, να αποθηκεύει τα στοιχεία της κάρτας πληρωμής Πελάτη και να χρεώνει στην εν λόγω κάρτα πληρωμής:

(i) Χρεώσεις για τυχόν ισχύουσες υπηρεσίες που χρεώνονται σε μηνιαία, ετήσια ή διετή βάση,

(ii) οιεσδήποτε άλλες Χρεώσεις για πρόσθετες υπηρεσίες που ο πελάτης μπορεί να αγοράσει από εμάς ως κάτι πρόσθετο στις υπηρεσίες που παρέχονται στο συνδρομητικό πρόγραμμα του πελάτη,

(iii) οιαδήποτε αύξηση της χρέωσης συνδρομής σύμφωνα με τα άρθρα 7.β) ή δ) των παρόντων όρων παροχής υπηρεσιών και

(iv) τυχόν ισχύοντες φόρους σε σχέση με την χρήση των υπηρεσιών από τον πελάτη. Εάν η κάρτα πληρωμής που παρέχει ο πελάτης λήξει ή δεν κάνει την πληρωμή και ο πελάτης δεν παράσχει νέα στοιχεία κάρτας πληρωμής ή δεν ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη, μπορούμε, χωρίς ευθύνη έναντι του πελάτη, να απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό πελάτη και την πρόσβαση σε όλες ή σε μέρος των Υπηρεσιών και δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να παρέχουμε κάποιες ή όλες τις Υπηρεσίες, έως ότου παρασχεθεί μια νέα κάρτα πληρωμής ή καταστεί δυνατή η χρέωση πληρωμής οφειλόμενου ποσού.

θ) Όλες οι χρεώσεις καταβάλλονται σε ευρώ €, ή σε δολάρια ΗΠΑ, ή βρετανικές λίρες.

ι) Σε περίπτωση που η Lodgify προσφέρει οιονδήποτε κωδικό προσφοράς ή έκπτωσης, η χορήγηση και η χρήση αυτού εξαρτάται από την αποχή του Πελάτη από την αλλαγή οιωνδήποτε πτυχών της συνδρομής του στην Lodgify. Αυτό περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τροποποιήσεις στην επανάληψη της συνδρομής (π.χ. από ετήσια σε διετή συνδρομή), τον αριθμό των μισθώσεων (π.χ. από 1 έως 2 μισθώσεις) ή τον τύπο του προγράμματος (π.χ. από Επαγγελματικό/Professional σε Τελικό/Ultimate). Οιαδήποτε τροποποίηση σε οιονδήποτε από τον αριθμό των μισθώσεων, το όνομα του προγράμματος ή την επανάληψη θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη απώλεια της έκπτωσης, με την Lodgify να διατηρεί το δικαίωμα να ανακτήσει οιοδήποτε ποσό που θα είχε δικαίωμα να χρεώσει χωρίς την εφαρμογή της έκπτωσης.

8. Καταγγελία συμβολαίου

α) Η σύμβασή μας με τον Πελάτη αρχίζει από την ημερομηνία δημιουργίας Λογαριασμού Πελάτη από τον Πελάτη και συνεχίζεται μέχρι τη λύση της σύμφωνα με την παρούσα ρήτρα 8.

β) Η σύμβασή μας με τον Πελάτη μπορεί να καταγγελθεί από τον Πελάτη, χωρίς αιτία, ακολουθώντας τις διαδικασίες ακύρωσης που ορίζονται στην ρήτρα 7.ε).

γ) Η σύμβασή μας με τον Πελάτη δύναται να καταγγελθεί από εμάς, αναιτιολόγητα, οποτεδήποτε και (με την επιφύλαξη του όρου 4.στ)) κατόπιν ειδοποίησης ενός μηνός προς τον Πελάτη.

δ) Η σύμβασή μας με τον Πελάτη μπορεί να καταγγελθεί από εμάς ανά πάσα στιγμή, κατόπιν ειδοποίησης προς τον Πελάτη (συμπεριλαμβανομένου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), εάν:
– ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με οιαδήποτε από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών,
– ο Πελάτης δεν καταβάλει οιαδήποτε χρέωση ή αμοιβή όταν καταστεί ληξιπρόθεσμη και δεν καταβάλει την πληρωμή εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη η χρέωση ή αμοιβή,

– οι Υπηρεσίες διακοπούν ή
– χάσουμε το δικαίωμα να παρέχουμε στον Πελάτη τις Υπηρεσίες ή όταν η παροχή των Υπηρεσιών ή μιας συγκεκριμένης Υπηρεσίας καθίσταται παράνομη.

ε) Κατά την καταγγελία του συμβολαίου:

– ο Πελάτης θα παύσει αμέσως τη χρήση των Υπηρεσιών,
– ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχουμε το δικαίωμα να διαγράψουμε όλα τα δεδομένα, τα αρχεία ή άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένα στον λογαριασμό του Πελάτη,
– διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πληρωμή για οφειλόμενες, δεόντως καταλογισθείσες χρεώσεις, να προβούμε σε κρατήσεις εν όλω ή εν μέρει από οιαδήποτε επιστροφή που μπορεί να δικαιούται ο Πελάτης από τον νόμο ή να χρεώσουμε αποζημίωση για την κάλυψη των εύλογων εξόδων μας κατά την καταγγελία της σύμβασης, και

– δεν θα επηρεαστούν οποιαδήποτε δικαιώματα, ένδικα μέσα, υποχρεώσεις ή ευθύνες των μερών που έχουν προκύψει μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος αξίωσης αποζημίωσης για οιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας, που υπήρχε κατά ή πριν από την ημερομηνία της καταγγελίας,.

9. Σύνδεσμοι προς Ιστότοπους Τρίτων, Υπηρεσίες Τρίτων και για Ακρίβεια Πληροφοριών

α) Η Lodgify.com περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων που ελέγχονται και διατηρούνται από άλλους. Ο Πελάτης έχει πρόσβαση σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων με δική του ευθύνη. Δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή δέσμευση και δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση σε σχέση με το περιεχόμενο ή την χρήση ή την αλληλογραφία με οιονδήποτε τέτοιο ιστότοπο τρίτου μέρους ή οιαδήποτε συναλλαγή που έχει ολοκληρωθεί και οιαδήποτε σύμβαση που έχει συνάψει ο Πελάτης με οιοδήποτε τέτοιο τρίτο μέρος. Κάθε σύμβαση που συνάπτεται και κάθε συναλλαγή που ολοκληρώνεται μέσω οιουδήποτε ιστότοπου τρίτου μέρους είναι μεταξύ του Πελάτη και του σχετικού τρίτου μέρους κι όχι μεταξύ μας. Συνιστούμε στον Πελάτη να ανατρέξει στους όρους και τις προϋποθέσεις του ιστότοπου του τρίτου μέρους και στην πολιτική απορρήτου πριν από τη χρήση του σχετικού ιστότοπου τρίτου μέρους. Δεν προσυπογράφουμε, ούτε εγκρίνουμε οιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους, ούτε το περιεχόμενο οιουδήποτε από τους ιστότοπους τρίτου μέρους που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών.

β) Η Lodgify.com μπορεί επίσης να περιέχει τις υπηρεσίες τρίτων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των υπηρεσιών κατοχύρωσης τομέα/domain) που θα παρέχονται στον Πελάτη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των εν λόγω τρίτων. Θα παρέχουμε στον Πελάτη συνδέσμους προς τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των τρίτων. Η αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων από τον Πελάτη ενδέχεται να απαιτείται για τη διάθεση όλων των υπηρεσιών μέσω της Lodgify.com στον Πελάτη.

γ) Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να βασίζονται σε πληροφορίες και δεδομένα που τηρούνται από τρίτες πηγές («Πηγές Τρίτων»). Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των εν λόγω Πηγών Τρίτων ή του περιεχομένου που διατίθεται από τις εν λόγω Πηγές Τρίτων. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των πληροφοριών που εισάγονται στις Υπηρεσίες ή των δεδομένων που λαμβάνουμε από τις Πηγές Τρίτων. Στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο και με την επιφύλαξη οιασδήποτε άλλης διάταξης των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη ή υποχρέωση που προκύπτει από την παροχή των Υπηρεσιών και δεν φέρουμε ευθύνη για οιοδήποτε από τα ακόλουθα θέματα: (1) την εισαγωγή πληροφοριών από τον Πελάτη, (2) την ακρίβεια, την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων που ανακτώνται από πηγές τρίτων και (3) αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών λογαριασμού του Πελάτη ή οιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

10. Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών

α) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες δεν έχουν αναπτυχθεί για να καλύψουν τις επιμέρους απαιτήσεις του και ότι, ως εκ τούτου, είναι ευθύνη του Πελάτη να διασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις και οι λειτουργίες των Υπηρεσιών πληρούν τις απαιτήσεις του Πελάτη.

β) Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις, αποτυχίες παράδοσης ή οιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, και ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς, καθυστερήσεις και άλλα προβλήματα που είναι εγγενή στην χρήση των εν λόγω εγκαταστάσεων επικοινωνίας.

γ) Οι Υπηρεσίες και η Lodgify.com παρέχονται «ως έχουν», «ως διατίθενται». Ο συνολικός κίνδυνος ή το ρίσκο που προκύπτει από την χρήση ή την εκτέλεση των Υπηρεσιών παραμένει στον Πελάτη. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν υποσχόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα από την χρήση των Υπηρεσιών.

δ) Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι η λειτουργικότητα των Υπηρεσιών θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα, ότι οι όποιες ατέλειες θα διορθωθούν ή ότι οι Υπηρεσίες ή οι διακομιστές που τις καθιστούν διαθέσιμες είναι απαλλαγμένες από ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να είναι επιβλαβές ή καταστροφικό.

ε) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι, όπως συμβαίνει με λογισμικό αυτού του είδους και ενώ κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το αποτρέψουμε, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται κατά καιρούς να εμφανίζουν σφάλματα και σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης μπορεί να χάσει πιθανές κρατήσεις ή να έχει υπεράριθμες κρατήσεις. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για την επιστροφή του κόστους τυχόν χαμένων πιθανών κρατήσεων ή υπεράριθμων κρατήσεων. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες για την επιδιόρθωση τυχόν σφαλμάτων για τα οποία μας ειδοποιεί ο Πελάτης.

στ) Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι το περιεχόμενο Πελάτη δεν θα χαθεί ή αλλοιωθεί και, με εξαίρεση το περιεχόμενο του Πελάτη που είναι δεδομένα λογαριασμού (όπως ορίζεται στην παράγραφο 12.α)ii.), δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οιαδήποτε απώλεια, καταστροφή, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή βλάβη στο περιεχόμενο Πελάτη. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας lodgify.com/privacy/ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

ζ) Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, όλες οι άλλες εγγυήσεις, αντιπροσωπεύσεις, δηλώσεις, προϋποθέσεις και όλοι οι άλλοι όροι οιουδήποτε είδους που υπονοούνται από τον Νόμο ή το εθιμικό δίκαιο εξαιρούνται από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

η) Ο Πελάτης αναγνωρίζει περαιτέρω και συμφωνεί ότι δεν ενεργεί σύμφωνα με τις συμβουλές ή τις οδηγίες της Lodgify ή οιασδήποτε από τις μητρικές, τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες εταιρείες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους επενδυτές, τους συνεργάτες, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους ή τους δικαιοπάροχούς της, κανένας από τους οποίους δεν συμβουλεύει ή δεν κατευθύνει τον Πελάτη ή τις επικοινωνίες, τις συναλλαγές ή τις αλληλεπιδράσεις του Πελάτη με τρίτους. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, η Lodgify, οι συνδεδεμένες σε αυτήν εταιρείες, οι προμηθευτές και οι δικαιοπάροχοι της Lodgify δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή εκπροσώπηση σε σχέση με οιαδήποτε συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που δίνεται στον Πελάτη ή αποκτάται από τον Πελάτη μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών.

11. Περιορισμός της ευθύνης

α) Τίποτα στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών δεν αποκλείει την ευθύνη μας για: (1) θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας, (2) απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση ή (3) οιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί από τον Νόμο.

β) Με την επιφύλαξη της ρήτρας 11.α), δεν θα είμαστε υπεύθυνοι, είτε λόγω αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παραβίασης του νόμιμου καθήκοντος), είτε λόγω της σύμβασης, ψευδούς δήλωσης, επιστροφής ή
άλλως για οιαδήποτε:

– απώλεια κερδών,

– απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων,

– εξάντληση της καλής θέλησης,

– απώλεια ή διαφθορά δεδομένων ή πληροφοριών,  ή

– οιαδήποτε έμμεση, ειδική, τυχαία ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία,
– προκύπτουσα από, ή σε σχέση με την χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη.

γ) Με την επιφύλαξη της ρήτρας 11.α), η συνολική μας ευθύνη σε σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή της παραβίασης του νόμιμου καθήκοντος), για ψευδή δήλωση, επιστροφή ή άλλως, που προκύπτει σε σχέση με την εκτέλεση ή την προβλεπόμενη εκτέλεση των Υπηρεσιών περιορίζεται στις συνολικές χρεώσεις που καταβάλλονται από τον Πελάτη κατά την διάρκεια της δωδεκάμηνης περιόδου αμέσως πριν από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η απαίτηση.

12. Προσωπικά Δεδομένα

α) Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι:
– ο Πελάτης θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και εμείς θα είμαστε η εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία σε σχέση με οιαδήποτε προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε για λογαριασμό του Πελάτη κατά την εκτέλεση των Υπηρεσιών («Δεδομένα Υπηρεσίας»)· και

– θα είμαστε η υπεύθυνη εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με οιαδήποτε προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται ή συλλέγονται σε σχέση με τον λογαριασμό Πελάτη («Δεδομένα Λογαριασμού»). 

β) Όσον αφορά τα Δεδομένα Υπηρεσίας:
– ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν ή να αποθηκευτούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της χώρας όπου βρίσκεται ο Πελάτης για την εκτέλεση των Υπηρεσιών και των άλλων υποχρεώσεών μας βάσει της παρούσας συμφωνίας,
– ο Πελάτης θα διασφαλίζει ότι ο ίδιος δικαιούται να μεταφέρει τα σχετικά προσωπικά δεδομένα σε εμάς, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να επεξεργαστούμε και να μεταφέρουμε νόμιμα τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών για λογαριασμό του Πελάτη,
– ο Πελάτης θα διασφαλίζει ότι τα σχετικά τρίτα μέρη έχουν ενημερωθεί και έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για την εν λόγω χρήση, επεξεργασία και μεταφορά, όπως απαιτείται από όλη την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων,
– θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, την Πολιτική Απορρήτου μας (διαθέσιμη στη διεύθυνση: lodgify.com/privacy) και τυχόν νόμιμες οδηγίες που εύλογα δίνονται από τον Πελάτη από καιρό σε καιρό.
– Όσον αφορά τα δεδομένα του Λογαριασμού, η Πολιτική Απορρήτου μας (διαθέσιμη στην διεύθυνση: lodgify.com/privacy) καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και οι οποίοι ενσωματώνονται με το παρόν στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών.

γ) Στο βαθμό που η Lodgify επεξεργάζεται οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα υπευθύνου επεξεργασίας (όπως ορίζονται στο ένθετο επεξεργασίας δεδομένων (ΕΕΔ)), που βρίσκονται στο Περιεχόμενο υλικό του Πελάτη και που υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (όπως ορίζεται στο ΕΕΔ), για λογαριασμό του Πελάτη, κατά την παροχή των Υπηρεσιών, ισχύουν οι όροι του Ένθετου Επεξεργασίας Δεδομένων, όροι διαθέσιμοι στην διεύθυνση:  https://www.lodgify.com/dpa/  “ΕΕΔ”, όροι οι οποίοι ενσωματώνονται στο παρόν μέσω παραπομπής, ενώ και ο Πελάτης και εμείς συμφωνούμε να συμμορφωθούμε με αυτούς τους όρους.

13. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και περιεχόμενο πελατών

α) Ο Πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Lodgify ή/και οι δικαιοπάροχοί του κατέχουν όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες και το λογότυπο, τον σχεδιασμό, το υλικό και το λογισμικό στην Lodgify.com. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά στο παρόν, η παρούσα συμφωνία δεν παρέχει στον Πελάτη δικαιώματα επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιωμάτων βάσεων δεδομένων, εμπορικών μυστικών, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων (είτε καταχωρημένων, είτε μη καταχωρημένων) ή οιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή αδειών σε σχέση με τις Υπηρεσίες.

β) Ο Πελάτης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο ιδιοκτήτης ή ο επιτρεπόμενος δικαιοδόχος του περιεχομένου του Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που συνίστανται σε αυτό, και συμφωνεί να μας αποζημιώσει αμέσως κατόπιν αιτήματος για οιοδήποτε κόστος, απώλεια ή ευθύνη που ενδέχεται να υποστούμε λόγω της παραβίασης της εν λόγω εγγύησης από τον Πελάτη.

γ) Ο Πελάτης μας χορηγεί την ακόλουθη περιορισμένη άδεια σε σχέση με το Περιεχόμενο του Πελάτη: μια παγκόσμια, αμετάκλητη, διαρκή, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη, δωρεάν άδεια, με το δικαίωμα εμείς να παραχωρούμε περαιτέρω την άδεια, χρησιμοποιούμε, βλέπουμε, αντιγράφουμε, προσαρμόζουμε, τροποποιούμε, διανέμουμε, παραχωρούμε την άδεια χρήσης, μεταβιβάζουμε, προβάλλουμε δημοσίως, δείχνουμε δημοσίως, μεταδίδουμε, κοινοποιούμε, εκπέμπουμε και να εκμεταλλευόμαστε με κάθε τρόπο το εν λόγω περιεχόμενο του Πελάτη, μόνο σε σχέση με την παροχή της Lodgify.com (συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε Υπηρεσιών) αλλά και για την βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας του Πελάτη.

14. Ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες

Η Lodgify δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία ούτε ασφαλιστικός πράκτορας ή μεσίτης. Όλα τα ασφαλιστικά προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται στο Lodgify.com προσφέρονται από αδειοδοτημένους ανεξάρτητους ασφαλιστικούς πράκτορες. Αυτοί οι ασφαλιστικοί πράκτορες δεν απασχολούνται από τη Lodgify, ούτε είναι συνδεδεμένοι με αυτή, και η Lodgify δεν φέρει ευθύνη για τη συμπεριφορά και τις αντιπροσωπείες τους. Όλες οι ασφαλιστικές πολιτικές, συμβόλαια, σχέδια και πλεονεκτήματα προϊόντων, καλύψεις, εξαιρέσεις, ασφάλειες και άλλες χρεώσεις υπόκεινται στους όρους, εξαιρέσεις, περιορισμούς και συνθήκες της πραγματικής ασφαλιστικής σύμβασης και οποιωνδήποτε σχετικών φορμών που παρέχονται από την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρεία την ώρα της αγοράς, και δε θα θεωρηθούν ότι τροποποιούνται, επιδιώκονται ή αλλιώς αλλάζονται από οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται στο Lodgify.com ή σε οποιοδήποτε συνδεδεμένο ιστότοπο. Για πλήρεις περιγραφές των όρων, συνθηκών και εξαιρέσεων της ασφάλισης ή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο αδειοδοτημένο ασφαλιστικό πράκτορα και/ή ανατρέξτε στους πρόσθετους όρους, συνθήκες, ανακοινώσεις και άλλα έγγραφα που παρέχονται από την αντίστοιχη ασφαλιστική εταιρεία.

15. Αποζημίωση

Ο Πελάτης συμφωνεί να αποζημιώσει και να απαλλάξει τη Lodgify και τους διευθυντές και υπαλλήλους της από / και έναντι όλων των αξιώσεων, ενεργειών, διαδικασιών, ευθυνών, ζημιών, απωλειών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαστικών εξόδων και των εύλογων νομικών αμοιβών) που προκύπτουν από, σχετίζονται ή συνδέονται με την χρήση των Υπηρεσιών από τον Πελάτη.

16. Ανωτέρα Βία

α) Με την επιφύλαξη της ρήτρας 15.β), δεν θα ευθυνόμαστε έναντι του Πελάτη για οιαδήποτε παραβίαση ή καθυστέρηση εκπλήρωσης των υποχρεώσεών μας βάσει των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών, όταν η εν λόγω παραβίαση ή καθυστέρηση προκαλείται από γεγονός εκτός του ελέγχου μας.

β) Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της καθυστέρησης ή της παραβίασης.

17. Αλλαγές στους Όρους & Προϋποθέσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε ανά πάσα στιγμή αυτούς τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, κατόπιν ειδοποίησης του Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με τον Λογαριασμό Πελάτη εκ των προτέρων. Συμβουλεύουμε τον Πελάτη να επανεξετάζει τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών σε τακτική βάση σε περίπτωση πιθανών αλλαγών. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών από τον Πελάτη μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές θα θεωρείται ως αποδοχή των εν λόγω αλλαγών από τον Πελάτη.

18. Διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε από τις διατάξεις ή τις επιμέρους διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών κριθεί άκυρη, παράνομη, μη εκτελεστή ή ανεφάρμοστη για οιονδήποτε λόγο από οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, τότε η εν λόγω διάταξη ή επιμέρους διάταξη θα διαχωρίζεται και οι υπόλοιπες διατάξεις και οι εν μέρει διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή και θα συνεχίσουν να είναι δεσμευτικές και εκτελεστές.

19. Μη Παραίτηση

Η αδυναμία μας να επιβάλουμε ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Παροχής Υπηρεσιών δεν συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από τα δικαιώματα που συνδέονται με οιονδήποτε από αυτούς.

20. Εκχώρηση

α) Ο Πελάτης δεν θα εκχωρήσει, μεταβιβάσει, χρεώσει, αναθέσει με υπεργολαβία ή ασχοληθεί με οιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας, με οιοδήποτε ή όλα τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

β) Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να εκχωρήσουμε, μεταβιβάσουμε, χρεώσουμε, αναθέσουμε υπεργολαβία ή  ασχοληθούμε με οιονδήποτε άλλο τρόπο με όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματά του ή τις υποχρεώσεις του, βάσει της παρούσας συμφωνίας.

21. Δικαιώματα Τρίτων Μερών

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών δεν παρέχουν δικαιώματα σε οιοδήποτε πρόσωπο ή μέρος (εκτός από τα μέρη της παρούσας συμφωνίας και, κατά περίπτωση, τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκχωρητές τους) σύμφωνα με τον Νόμο περί Συμβάσεων του 1999 (για τα Δικαιώματα Τρίτων).

22. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Παροχής Υπηρεσιών και οιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από, ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή τη διαμόρφωσή τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο και οι Πελάτες αποδέχονται την αποκλειστική δικαιοδοσία των Αγγλικών δικαστηρίων να αποφανθούν επ’ αυτών.

Έτοιμος να δεχτείς περισσότερες απευθείας κρατήσεις;

Χωρίς κόστος εγκατάστασης. Χωρίς χρήση κάρτας. Χωρίς υποχρεώσεις. Δοκίμασε το Lodgify δωρεάν για 7 ημέρες.

Ξεκίνα τώρα